Мониториране на HIV/СПИН в България

Изследвания за наличие на HIV антитела се правят в някои от областните ХЕИнститути, областният диспансер за кожно-венерически заболявания в страната или в Националната потвърдителна лаборатория на Бул.Столетов 44 А, гр.София, адресите на които ще откриете в линкът за тест центровете в началната страница.

Ако резултатът от изследването е полoжителен пациентът се диспансеризира към кожно-венерологичните диспансери, които се грижат да го изпращат периодически на мониториране(контрол).Това става в Инфекциозна болница,,Проф.Иван Киров,, – София.Провеждането на лечението с антиретровирусната терапия става в СБАЛ по инфекциозни болести,,Проф.Иван Киров,, – София.Там се решава кога и кой е подходящ за лечение и какво лечение трябва да започне.За съжаление ХИВ + в България нямат права върху контрола на терапията и профилактиката.Имунологичните и вирусологичните изследвания се правят в Националния Център по заразни и паразитни болести в София на Бул.Столетов 44 А.Не пропускайте да следите всички резултати от лабораторните ви изследвания.

Стандарт и Прилагане на Антиретровирусната терапия в България

Съвремената антиретровирусна терапия която се прилага в България е комбинацията AZT + Epivir + Saquinavir + Ritonavir.Понякога при наличност се изписва и комбинацията Combivir (AZT + Epivir).Над една година често е прилагана и комбинацията Zidovudine + Lamivudin, Stavudine + Didanosine, Stavudine + Lamivudine) с добавка от един или два протеазни инхибитора.

Инфекциозна Болница ,,Проф.Иван Киров,, – София препоръчва като подходяща комбинацията (ZDV + Epivir).

Таксата за ХИВ тест в Частна лаборатория която има лиценз да прави това е от 15-18 лв

Действащи настоящи Закони и Наредби:

 

Чл. 36а. (Нов – ДВ, бр. 89 от 1988 г., изм., бр. 15 от 1991 г., бр. 12 от 1997 г.) – (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1999 г.) На изследване в държавно или общинско лечебно заведение за заразеност с вируса на синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН) подлежат чужди граждани и лица без гражданство, които пребивават в Република България, при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. – (2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1999 г.) Лицата, заразени с вируса на СПИН, се изследват и лекуват в държавни или общински лечебни заведения при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.

Наредба 23 урежда редът и условията за предписване и получаване на скъпоструващи лекарства за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, които Министерство на здравеопазването закупува със средства от републиканския бюджет. Това са медикаменти за лечение на онкологични заболявания, хемодиализа, генетични увреждания, болести на обмяната, заболявания на кръвта, СПИН и др.

Радомир Богданов е автор на множество публикации в сайта, който се фокусира върху медицинската тематика. Той е един от водещите експерти в областта на медицината и има дългогодишен опит в изследване и практика на медицината. Радомир Богданов е автор на множество статии, които са публикувани в научни журнали и медицински книги. Той се занимава с изследване и проучване на различни медицински теми и клинични случаи, като дава предложения за най-добрите методи на лечение и профилактика.

Leave a comment